Quyết định 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018

22-10-2018 2150

Trong nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế đã lồng ghép Tiêu chí xét nghiệm vào Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, thay đạt tiêu chuẩn ISO 15189 bằng đạt từ mức 4 của Tiêu chí 2429.

Theo Quyết định này, Điều 1, mục 2, khoản b quy định:

Điều chỉnh thông tin đánh giá tiêu chí C8.2 của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam:

Điều chỉnh cụm từ “đạt tiêu chuẩn ISO 15189 (tương đương hoặc cao hơn)” trong tiểu mục số 19 và 22 của tiêu chí C8.2 bằng cụm từ “đạt từ mức 4 trở lên theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học”

Các văn bản hướng dẫn kiểm tra, đánh giá 2018:

>> Công văn Hướng dẫn Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và Khảo sát Hài lòng người bệnh & nhân viên y tế 2018
>> Hướng dẫn triển khai Kiểm tra đánh giá Chất lượng bệnh viện 2018
>> Yêu cầu đánh giá viên Hướng dẫn Đánh giá Bộ tiêu chí CLBV và Khảo sát sự hài lòng
>> KTBV 2018 (Mẫu Excell thu thập số liệu)

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME