Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý II - 2019

08-03-2019 2776

Lịch thực hiện trả kết quả và nhận kết quả phân tích các chương trình Ngoại kiểm Quý II - 2019:

 

Stt

Chương trình

hợp tác QT (*)

Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc

1

Tim mạch 4 27-03 5 01-05 6 29-05

2

BNP 4 27-03 5 01-05 6 29-05

3

Protein ĐH 3 10-04 5 08-05 7 05-06

4

Công thức máu 4 03-04 5 08-05 6 05-06
5 Khí máu 4 03-04 5 08-05 6 05-06
6 Miễn dịch ĐH 1 4 03-04 5 08-05 6 05-06
7 Miễn dịch ĐH 2 4 03-04 5 08-05 6 05-06
8 HbA1c 4 10-04 5 15-05 6 12-06
9 Đông máu CB/TD 4 10-04 5 15-05 6 12-06
10 Sàng lọc trước sinh 4 10-04 5 15-05 6 12-06
11 Amonia/Ethanol 8 17-04 9 15-05 10 12-06
12 Dịch não tủy 2 17-04 3 15-05 4 12-06

13

Protein ĐH 4 24-04 6 22-05 8 19-06

14

Nước tiểu     22-05     

15

Miễn dịch TD 4 24-04 5 22-05  6 19-06

16

Sinh hóa TD 4 24-04 5 22-05  6 19-06

17

Tốc độ máu lắng         3 → 4 19-06

18

Syphilis         1 → 3 19-06

19

EBV         1 → 3 19-06

20

HIV/Hepatitis         1 → 5 19-06

21

ToRCH         1 → 5 19-06

Stt

Chương trình (**)

Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc

22

Phết máu ngoại biên  2 08-04     3 19-06

23

HTH Nhóm máu 2 08-04     3 19-06

24

HTH Truyền máu CB 2 08-04     3 19-06

25

HTH Truyền máu TD 2 08-04     3 19-06

26

TPTNT (Huyện, PK) 2 08-04     3 19-06

27

Vi sinh lâm sàng          2 25-06

28

HbA1C (Huyện, PK)         2 26-06

29

HTH Viêm gan B & C         2 26-06

30

HTH Ký sinh trùng          2 26-06

31

Phết máu tìm KSTSR         2 26-06

32

Soi phân tìm KSTĐR         2 26-06

33

Định tính HBV–DNA            

34

Định lượng HBV–DNA             

35

Định tính HCV–RNA            

36

Định lượng HCV–RNA             

37

Định Genotype HCV            

38

Định tính HPV             

39

Định Genotype HPV             

40

Phát hiện MTB–DNA             

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 09 ngày từ ngày kết thúc.

(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 25 ngày từ ngày kết thúc.

Lưu ý:

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

Tải Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý II 2019

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME