Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019

24-06-2019 1487

Lịch thực hiện trả kết quả và nhận kết quả phân tích các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019:

 

Stt

Chương trình

hợp tác QT (*)

Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc

1

Tim mạch 7 26-06 8 31-07 9 28-08

2

BNP 7 26-06 8 31-07 9 28-08

3

Protein ĐH 9 03-07 11 31-07 1 11-09

4

Công thức máu 7 03-07 8 07-08 9 04-09
5 Khí máu 7 03-07 8 07-08 9 04-09
6 Miễn dịch ĐH 1 7 03-07 8 07-08 9 04-09
7 Miễn dịch ĐH 2 7 03-07 8 07-08 9 04-09
8 HbA1c 7 10-07 8 14-08 9 11-09
9 Đông máu CB/TD 7 10-07 8 14-08 9 11-09
10 Sàng lọc trước sinh 7 10-07 8 14-08 9 11-09
11 Amonia/Ethanol 11 17-07 12 21-08 1 18-09
12 Dịch não tủy 5 17-07 6 14-08 7 18-09

13

Protein ĐH 10 17-07 12 14-08 2 25-09

14

Nước tiểu 4 17-07     5 18-09

15

Miễn dịch TD 7 24-07 8 21-08 9 25-09

16

Sinh hóa TD 7 24-07 8 21-08 9 25-09

17

Tốc độ máu lắng         5 → 6 25-09

18

Syphilis         4 → 6 25-09

19

EBV         4 → 6 25-09

20

HIV/Hepatitis         6 → 10 25-09

21

ToRCH         6 → 10 25-09

Stt

Chương trình (**)

Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc

22

Phết máu ngoại biên       4 08-08     

23

HTH Nhóm máu      4  09-08 5 30-10

24

HTH Truyền máu CB      4  09-08 5 30-10

25

HTH Truyền máu TD      4  09-08 5 30-10

26

TPTNT (Huyện, PK) 3 04-07     4 04-09

27

Vi sinh lâm sàng          3 04-09

28

HbA1C (Huyện, PK)         3 30-09

29

HTH Viêm gan B & C         3 30-09

30

HTH Ký sinh trùng          3 14-09

31

Phết máu tìm KSTSR         3 04-09

32

Soi phân tìm KSTĐR         3 04-09

33

Định tính HBV–DNA         3 04-09

34

Định lượng HBV–DNA       2  16-08    

35

Định tính HCV–RNA      2  16-08    

36

Định lượng HCV–RNA       2  16-08    

37

Định Genotype HCV      2  16-08    

38

Định tính HPV       2  16-08    

39

Định Genotype HPV       2  16-08    

40

Phát hiện MTB–DNA       2  16-08    

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 09 ngày từ ngày kết thúc.

(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 25 ngày từ ngày kết thúc.

Lưu ý:

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

Tải Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý III 2019

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME