Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019

24-06-2019 1172

Lịch thực hiện trả kết quả và nhận kết quả phân tích các chương trình Ngoại kiểm Quý III - 2019:

 

Stt

Chương trình

hợp tác QT (*)

Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc Mẫu Ngày kết thúc

1

Tim mạch 7 26-06 8 31-07