Thông báo lịch thực hiện các chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2019

13-09-2019 1512

Lịch thực hiện mẫu và nhận kết quả phân tích chương trình Ngoại kiểm Quý IV - 2019:

 

Stt

Chương trình

hợp tác QT (*)

Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc

1

Tim mạch 10 02/10 11 30/10 12 27/11

2

BNP 10 02/10 11 30/10 12 27/11

3

Protein ĐH 2 02/10 4 23/10 6 20/11

4

Công thức máu 10 09/10 11 06/11 12 04/12
5 Khí máu 10 09/10 11 06/11 12 04/12
6 Miễn dịch ĐH 1 10 09/10 11 06/11 12 04/12
7 Miễn dịch ĐH 2 10 09/10 11 06/11 12 04/12
8 Protein ĐH  3 09/10 5 06/11 7 04/12
9 HbA1c 10 16/10 11 13/11 12 11/12
10 Đông máu CB/TD 10 16/10 11 13/11 12 11/12
11 Sàng lọc trước sinh 10 16/10 11 13/11 12 11/12
12 Dịch não tủy 8

16/10

9 13/11 10 18/12

13

Amonia/Ethanol 2 23/10 3 20/11 4 18/12

14

Nước tiểu      6 20/11    

15

Miễn dịch TD 10 23/10 11 20/11 12 25/12

16

Sinh hóa TD 10 23/10 11 20/11 12 25/12

17

Tốc độ máu lắng         7 → 8 25/12

18

Syphilis         7 → 9 25/12

19

EBV         7 → 9 25/12

20

HIV/Hepatitis         11 → 15 25/12

21

ToRCH         11 → 15 25/12

Stt

Chương trình (**)

Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc

22

Phết máu ngoại biên  5  07/10  6 25/11     

23

HTH Nhóm máu 5  30/10     6 25/12

24

HTH Truyền máu CB 5  30/10     6 25/12

25

HTH Truyền máu TD 5  30/10     6 25/12

26

TPTNT (Huyện, PK) 5 16/10 6 13/11     

27

Vi sinh lâm sàng          4 4/12

28

HbA1C (Huyện, PK)     27/11     

29

HTH Viêm gan B & C     4 20/11    

30

HTH Ký sinh trùng          4 11/12

31

Phết máu tìm KSTSR         4 11/12

32

Soi phân tìm KSTĐR         4 11/12

33

Định tính HBV–DNA            

34

Định lượng HBV–DNA      3  27/11    

35

Định tính HCV–RNA     3 27/11    

36

Định lượng HCV–RNA      3 27/11    

37

Định Genotype HCV     3 27/11    

38

Định tính HPV      3 27/11    

39

Định Genotype HPV      3 27/11    

40

Phát hiện MTB–DNA      3 27/11    

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 09 ngày từ ngày kết thúc.

(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 25 ngày từ ngày kết thúc.

Lưu ý:

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

Tải Lịch thực hiện ngoại kiểm Quý IV 2019

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME