QCCUMP nhận Công nhận ISO/IEC 17043:2010 của DSS - Bộ KHCN Thái Lan

11-10-2019 1138

Ngày 18/09/2019 QCCUMP đón công nhận đạt ISO/IEC 17043:2010 do DSS - Bộ Khoa học Công nghệ Thái Lan đánh giá.

 
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME