Lịch thực hiện Ngoại kiểm Quý I - 2020

20-12-2019 2344

Lịch thực hiện phân tích mẫu các chương trình Ngoại kiểm Quý I - 2020

 

Stt

Chương trình Quốc Tế (*)

Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc

1

Tim mạch 1 19/01 2 02/02 3 01/03

2

BNP 1 19/01 2 02/02 3 01/03
3 Bộ mỡ 1 19/01 3 02/02 5 01/03
4 Sinh hóa
Nước tiểu
1 19/01 3 02/02 5 01/03
5 Protein ĐH 9 12/01 11 09/02    
6 Công thức máu 1 19/01 2 09/02 3 08/03
7 Miễn dịch ĐH 1 1 19/01 2 09/02 3 08/03
8 Miễn dịch ĐH 2 1 19/01 2 09/02 3 08/03
9 Khí máu 1 26/01 2 09/02 3 08/03
10 HbA1c 2 TS 1 26/01 2 16/02 3 29/03
11 Đông máu 1 26/01 2 16/02 3 15/03
12   Sàng lọc trước sinh    1 23/02 2 15/03 3 29/03
13 Dịch não tủy 11

19/01

12 16/02 1 15/03
3 Bộ mỡ 2 26/01 4 16/02 6 15/03
4 Sinh hóa
Nước tiểu
2 26/01 4 16/02 6 15/03
5 Protein ĐH 10 26/01 12 23/02 1 22/03
14 Amonia/Ethanol 5 26/01 6 23/02 7 22/03
15 Miễn dịch 1 26/01 2 23/02 3 29/03
16 Sinh hóa 1 26/01 2 23/02 3 29/03
17 Nước tiểu 14 TS 1 26/01     2 29/03
18 Tốc độ máu lắng         1 → 2 29/03
19 Syphilis         10 → 12 29/03
20 EBV         10 → 12 29/03
21 HIV/Hepatitis         16 → 20 29/03
22 ToRCH         16 → 20 29/03

Stt

Chương trình Trung tâm (**)

Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc Mẫu/ đợt Ngày kết thúc

1

   Phết máu     ngoại biên      1 02/02    

2

Soi phân tìm KSTĐR     1 16/02    

3

HTH Nhóm máu     1 16/02    

4

HTH Truyền máu CB     1 16/02    

5

HTH Truyền máu TD     1 16/02    

6

       Vi sinh              nhuộm soi     1 16/02    

7

HbA1c 1 TS     1 16/02    

8

     Vi sinh       lâm sàng          1 01/03

9

    Định tính    HBV–DNA         1 01/03

10

Định lượng HBV–DNA          1 01/03

11

  Định tính    HCV–RNA         1 01/03

12

Định lượng HCV–RNA          1 01/03

13

Định Genotype HCV         1 01/03

14

Định tính HPV          1 01/03

15

Định Genotype HPV          1 01/03

16

  Phát hiện    MTB–DNA          1 01/03

17

Nước tiểu 10 TS         1 15/03

18

      HTH        Viêm gan B & C         1 15/03

19

        HTH          Ký sinh trùng         1 15/03

20

   Phết máu tìm KST         1 15/03

21

HTH H. pylori            

(*) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 05 ngày từ ngày kết thúc.

(**) Báo cáo phân tích kết quả Ngoại kiểm được ban hành sau 25 ngày từ ngày kết thúc.

Lưu ý:

Hạn cuối nhập kết quả trên qccump.com được tính đến 23:59 (GMT +7) của ngày Ngày kết thúc.

Cập nhật lần cuối lúc 15:00 ngày 04/02/2020

    Chương trình có thay đổi

Tải Lịch trả kết quả ngoại kiểm Quý I - 2020

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME