THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGƯNG TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ NGOẠI KIỂM NĂM 2023

20-03-2023 443
Căn cứ thông báo số 224/TB-TTKC ngày 19/9/2022 về việc " Triển khai các chương trình ngoại kiểm năm 2023". Trong thông báo này, Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị gửi đăng ký ngoại kiểm năm 2023 trước 17 giờ ngày 10/12/2022.
Để tiếp tục hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, sau thời gian trên Trung tâm đã nhiều lần gia hạn cho các đơn vị để thực hiện. Nay Trung tâm xin thông báo đến Quý đơn vị thời hạn cuối cùng cho việc đăng ký ngoại kiểm năm 2023 đến 17 giờ ngày 31/3/2023 với điều kiện đơn vị bổ sung đầy đủ hồ sơ đăng ký gồm: Đơn giải trình đăng ký trễ, phiếu đăng ký năm 2023 và hợp đồng kèm theo.
Sau thời gian trên, Trung tâm sẽ không tiếp nhận đăng ký của các đơn vị dù có bất kỳ lí do gì.
Trân trọng./.
 
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME