Ban giám đốc

30-06-2018 1790

Bộ Y tế

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

 

  Sơ đồ tổ chức