Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí 2429)
11-12-2019 3759

Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí...

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học
13-06-2017 2711

Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/06/2017 Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME