Ký sinh trùng

Phết máu tìm KST Sốt rét

Đăng ký

Mã chương trình: QE1007

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 4 tháng; 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định danh KST Sốt rét
  • Mật độ các thể KST Sốt rét (tư dưỡng, phân liệt, giao bào)
  • Số lượng KST Sốt rét 

Soi phân tìm KST Đường ruột

Đăng ký

Mã chương trình: QE1008

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định danh KST Đường ruột
   

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME