Miễn dịch

Anti-TSH Receptor

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9174

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ Tháng

Thông số chương trình:

 • Anti-TSH Recepter (TRAb)

CYFRA 21-1

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9175

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ Tháng, 1 mẫu/ 1 đợt

Thông số chương trình:

 • CYFRA 21-1 (Cytokeratin 19)

Kháng thể SARS - CoV - 2

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9193

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Anti-SARS-COV-2 IgG (Quantitive) (BAU/ml)
 • Anti-SARS-COV-2 IgG (Index; S/CO)
 • Anti-SARS-COV-2 IgM (INDEX / S/CO)
 • Anti-SARS-COV-2 Total (BAU/ml)

Miễn dịch

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9130

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • 1-25-OH-Vitamin D (Pilot)
 • 17-OH-progesterone
 • 25-OH-Vitamin D
 • ACTH
 • AFP
 • Aldosterone
 • Amikacin
 • Androstenedione
 • B-2-Microglobulin
 • CA125
 • CA15-3
 • CA19-9
 • Carbamazepine
 • CEA
 • Cortisol
 • C-peptide
 • DHEA
 • Unconjugated DHEA-S
 • Digoxin

 

 • Estriol Total (Pilot)
 • Ethosuximide (Pilot)
 • Ferritin
 • Folate
 • TSH
 • T3
 • Free T3
 • T4 
 • Free T4
 • Free testosterone (Pilot)
 • Testosterone
 • FSH
 • Gentamicin
 • GH
 • hCG
 • IgE
 • Insulin
 • LH
 • Oestradiol
 
 • Paracetamol
 • Parathyroid Hormone
 • Phenobarbital
 • LH
 • Phenytoin
 • Primidone (Pilot)
 • Progesterone
 • Prolactin
 • PSA
 • Free PSA
 • Salicylate
 • Sex Hormone Binding Globulin (SHBG)
 • Theophylline
 • Thyroglobulin
 • Tobramycin (Pilot) 
 • Valproic acid
 • Vancomycin
 • Vitamin B12

 

Miễn dịch đặc hiệu I

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9141

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Anti-TG
 • Anti-TPO
 • C-Peptide
 • IGF-1
 • Insulin
 • Osteocalcin
 • Procalcitonin
 • Parathyroid Hormone (PTH)
 • 1-25-(OH)2-Vitamin D
 • 25-OH-Vitamin D

Miễn dịch đặc hiệu II

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9142

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Calcitonin
 • Gastrin
 • Procalcitonin
 • Plasma Renin Activity 
 • Renin Direct Concentration

Sàng lọc trước sinh

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9137

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • AFP
 • HCG
 • Free Beta HCG
 • Total Inhibin A
 • PAPP-A
 • UE3 (Unconjugated Estriol) 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME