Sinh học phân tử

Định Genotype HCV

Đăng ký

Mã chương trình: QE1013

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định Genotype HCV
   

Định Genotype HPV

Đăng ký

Mã chương trình: QE1015

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định Genotype HPV
   

Định lượng HBV-DNA

Đăng ký

Mã chương trình: QE1004

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 4 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định lượng HBV-DNA
   

Định lượng HCV-RNA

Đăng ký

Mã chương trình: QE1005

Tần suất thực hiện: 1 lần/ 4 tháng; 1 mẫu/ lần

Thông số chương trình:

  • Định lượng HCV-RNA
   

Định tính HBV-DNA

Đăng ký

Mã chương trình: QE1011

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 4 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định tính HBV-DNA
   

Định tính HCV-RNA

Đăng ký

Mã chương trình: QE1012

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 4 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định tính HCV-RNA
   

Định tính HPV

Đăng ký

Mã chương trình: QE1014

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Định tính HPV
   

Phát hiện MTB–DNA

Đăng ký

Mã chương trình: QE1016

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Phát hiện MTB–DNA
   

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME