Vi sinh lâm sàng

Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ)

Đăng ký

Mã chương trình: QE1002

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Kỹ thuật phân lập, định danh vi khuẩn
  • Kỹ thuật làm kháng sinh đồ

 

Vi sinh nhuộm, soi

Đăng ký

Mã chương trình: QE1021

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng; 5 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Kỹ thuật nhuộm, soi Gram
  • Kỹ thuật nhuộm, soi kháng Acid tìm AFB/ BK

 

Vi sinh Randox

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9197

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 2 tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

  • Bacterial Identification

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME