CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang)
17-02-2022
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 ngày 28-30/6/2022
29-12-2021
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME