CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 8 - Tháng 11/ 2024)
21-09-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Soạn thảo quy trình thực hành chuẩn (SOP), Quản lý tài liệu – hồ sơ (Tháng 11. 2023)
22-09-2023
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME