CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp với Viện Pasteur Tp HCM và Viện Pasteur Nha Trang)
27-10-2020
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME