CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang)
23-11-2022
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 (Tháng 6.2023)
23-11-2022
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME