CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DỰ KIẾN

KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2"
24-06-2021
Vui lòng nhấn vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết...
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME