ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
23/11/22 - 30/12/22 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Tháng 11.2023) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,800,000 08/11/21
23/11/22 - 30/12/23 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 10.2023 Chi tiết Trực tiếp 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 3.2023 Chi tiết Tại chỗ 1,800,000 30/12/23
29/12/21 - 31/12/22 Nội kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 8.2023) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 31/12/22
23/11/22 - 30/12/23 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (Tháng 7.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Xây dựng sổ tay chất lượng, Chỉ số chất lượng (Tháng 7.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao (Tháng 04.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết E-learning kết hợp tại TTKC 20,000,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Soạn thảo quy trình thực hành chuẩn (SOP), Quản lý tài liệu – hồ sơ (Tháng 11.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Xây dựng Sổ tay Dịch vụ khách hàng và An toàn PXN (Tháng 4.2023) Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Thẩm định và Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm (Tháng 7.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao (Tháng 9.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
23/11/22 - 30/12/23 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 9.2023 Chi tiết Tại chỗ/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
31/12/22 - 30/12/23 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 02.2023 Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
13/10/22 - 30/12/23 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 10.2023) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 30/12/23
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME