ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký Đăng ký
23/09/23 - 31/12/24 Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 3 - Tháng 6/ 2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 15,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh (Tháng 8 - Tháng 11/ 2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 15,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 03.2024 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 08.2024 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 4.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 9.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 6.2024) Chi tiết Tại TTKC 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 10.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Xây dựng Sổ tay chất lượng, Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn phòng xét nghiệm (Tháng 11.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Nội kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 8.2024 Chi tiết Tại TTKC 3,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Tháng 7.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định lượng (Tháng 5.2024) Chi tiết Tại TTKC 1,200,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định tính (Tháng 7.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,200,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 3.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 9.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME