Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2022-03-14 2022-03-27
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2022-05-30 2022-06-12
Chu kỳ 47 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2022-08-29 2022-09-11
Chu kỳ 47 - Mẫu 7 Bộ mỡ 2022-09-12 2022-09-25
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Phết máu tìm KST Sốt rét 2022-07-04 2022-07-17
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 Huyết thanh học H. Pylori 2022-07-04 2022-07-31
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2022-09-12 2022-09-25
Chu kỳ 2 - Mẫu 12 Tim mạch 2022-11-21 2022-12-04
Chu kỳ 66 - Mẫu 12 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-08-08 2022-08-21
Chu kỳ 67 - Mẫu 1 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-09-05 2022-09-18
Chu kỳ 67 - Mẫu 2 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-09-26 2022-10-02
Chu kỳ 67 - Mẫu 3 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-03 2022-10-16
Chu kỳ 67 - Mẫu 4 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-17 2022-10-30
Chu kỳ 67 - Mẫu 5 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-31 2022-11-13
Chu kỳ 67 - Mẫu 6 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-11-14 2022-11-27
Chu kỳ 67 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-26 2022-12-11
Chu kỳ 67 - Mẫu 8 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-13 2022-12-27
Chu kỳ 61 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2022-12-05 2022-12-18
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai