Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 2 - Mẫu 2 Huyết thanh học H. Pylori 2021-08-02 2021-10-10
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2021-09-13 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 12 Tim mạch 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 8 - Mẫu 12 BNP 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 59 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 14 - Mẫu 12 Công thức máu (Randox) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 Khí máu 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 65 - Mẫu 6 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 2 - Mẫu 10 Protein hàng tháng 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 19 - Mẫu 12 Miễn dịch 2021-12-13 2021-12-28
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) 2021-11-03 2021-11-17
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 Ammonia/ Ethanol 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 Ammonia/ Ethanol 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 18 - Mẫu 12 Sinh hóa (Randox) 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 10 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-12-14 2021-12-28
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai