Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Dịch não tủy 2021-06-07 2021-06-20
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 Huyết thanh học H. Pylori 2021-04-05 2021-04-18
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2021-04-26 2021-05-09
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-05-31 2021-06-13
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2021-06-14 2021-06-27
Chu kỳ 1 - Mẫu 9 Tim mạch 2021-08-23 2021-09-05
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 BNP 2021-08-23 2021-09-05
Chu kỳ 45 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 45 - Mẫu 7 Bộ mỡ 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 59 - Mẫu 6 Sinh hóa Nước tiểu 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 59 - Mẫu 7 Sinh hóa Nước tiểu 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 14 - Mẫu 9 Công thức máu (Randox) 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 13 - Mẫu 9 Khí máu 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 65 - Mẫu 1 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-09-06 2021-10-10
Chu kỳ 13 - Mẫu 9 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-09-06 2021-09-19
Chu kỳ 2 - Mẫu 7 Protein hàng tháng 2021-09-06 2021-10-10
Chu kỳ 6 - Mẫu 5 Dịch não tủy 2021-07-05 2021-07-18
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai