Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Ethanol/Ammonia 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 22 - Mẫu 9 Miễn dịch 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 23 - Mẫu 3 Hóa sinh 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 21 - Mẫu 9 Sinh hóa (Randox) 2024-09-16 2024-09-29
Chu kỳ 51 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 65 - Mẫu 6 Sinh hóa Nước tiểu 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2024-09-09 2024-09-29
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Vi sinh nhuộm, soi 2024-09-09 2024-09-29
Chu kỳ 10 - Mẫu 5 Tốc độ máu lắng 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 11 - Mẫu 1 Ammonia/ Ethanol 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 Tốc độ máu lắng 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Huyết thanh học H. Pylori 2024-09-09 2024-09-22
Chu kỳ 16 - Mẫu 5 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) 2024-09-04 2024-09-18
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 Vi sinh Randox 2024-09-04 2024-09-18
Chu kỳ 16 - Mẫu 9 Đông máu 2024-09-02 2024-09-15
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 HIV, Viêm gan 2024-09-02 2024-09-15
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 Dịch não tủy 2024-09-02 2024-09-15
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai