Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 Vi sinh nhuộm, soi 2021-01-25 2021-02-07
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2021-03-08 2021-03-21
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 Soi phân tìm KST Đường ruột 2021-03-08 2021-03-21
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2021-03-15 2021-03-28
Chu kỳ 44 - Mẫu 11 Bộ mỡ 2021-05-09 2021-05-23
Chu kỳ 44 - Mẫu 12 Bộ mỡ 2021-05-23 2021-06-06
Chu kỳ 58 - Mẫu 11 Sinh hóa Nước tiểu 2021-05-09 2021-05-23
Chu kỳ 58 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2021-05-23 2021-06-06
Chu kỳ 64 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-05-30 2021-06-13
Chu kỳ 64 - Mẫu 8 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-06-13 2021-06-27
Chu kỳ 1 - Mẫu 6 Tim mạch 2021-05-24 2021-06-06
Chu kỳ 8 - Mẫu 6 BNP 2021-05-24 2021-06-06
Chu kỳ 14 - Mẫu 6 Công thức máu (Randox) 2021-05-31 2021-06-13
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 Khí máu 2021-05-31 2021-06-13
Chu kỳ 11 - Mẫu 6 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-05-31 2021-06-13
Chu kỳ 16 - Mẫu 5 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-05-03 2021-05-16
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-06-07 2021-06-20
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-06-07 2021-06-20
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai