Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Tim mạch 2019-08-15 2019-08-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 9 BNP 2019-08-15 2019-08-28
Chu kỳ 60 - Mẫu 12 Protein đặc hiệu 2019-08-07 2019-08-14
Chu kỳ 61 - Mẫu 1 Protein đặc hiệu 2019-09-01 2019-10-02
Chu kỳ 12 - Mẫu 7 Công thức máu 2019-06-25 2019-07-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 Công thức máu 2019-07-24 2019-08-07
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 Công thức máu 2019-08-21 2019-09-04
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Khí máu 2019-08-21 2019-09-04
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 Miễn dịch đặc hiệu I, Miễn dịch đặc hiệu II 2019-07-24 2019-08-07
Chu kỳ 9 - Mẫu 9 Miễn dịch đặc hiệu I, Miễn dịch đặc hiệu II 2019-08-21 2019-09-04
Chu kỳ 14 - Mẫu 8 HbA1c (2 thông số) 2019-07-31 2019-08-14
Chu kỳ 14 - Mẫu 9 HbA1c (2 thông số) 2019-08-28 2019-09-11
Chu kỳ 11 - Mẫu 8 Đông máu 2019-07-31 2019-08-14
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Đông máu 2019-08-28 2019-09-11
Chu kỳ 61 - Mẫu 2 Protein đặc hiệu 2019-09-18 2019-10-09
Chu kỳ 11 - Mẫu 8 Sàng lọc trước sinh 2019-07-31 2019-08-14
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Sàng lọc trước sinh 2019-08-28 2019-09-11
Chu kỳ 5 - Mẫu 12 Ammonia/ Ethanol 2019-08-07 2019-08-21
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 Ammonia/ Ethanol 2019-09-04 2019-10-02
Chu kỳ 4 - Mẫu 6 Dịch não tủy 2019-07-31 2019-08-14
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai