Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 3 - Mẫu 1 Protein hàng tháng 2022-03-07 2022-03-20
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 HbA1C QCC (1 thông số) 2022-02-14 2022-02-27
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 HbA1C QCC (1 thông số) 2022-02-14 2022-02-27
Chu kỳ 3 - Mẫu 1 Huyết thanh học H. Pylori 2022-03-14 2022-03-27
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2022-03-14 2022-03-27
Chu kỳ 2 - Mẫu 6 Tim mạch 2022-05-23 2022-06-05
Chu kỳ 9 - Mẫu 6 BNP 2022-05-23 2022-06-05
Chu kỳ 66 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-05-30 2022-06-12
Chu kỳ 66 - Mẫu 8 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-06-13 2022-06-26
Chu kỳ 60 - Mẫu 10 Sinh hóa Nước tiểu 2022-05-23 2022-06-05
Chu kỳ 60 - Mẫu 11 Sinh hóa Nước tiểu 2022-06-06 2022-06-19
Chu kỳ 46 - Mẫu 11 Bộ mỡ 2022-05-23 2022-06-05
Chu kỳ 46 - Mẫu 12 Bộ mỡ 2022-06-06 2022-06-19
Chu kỳ 15 - Mẫu 6 Công thức máu (Randox) 2022-05-30 2022-06-12
Chu kỳ 14 - Mẫu 6 Khí máu 2022-05-30 2022-06-12
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Miễn dịch đặc hiệu I 2022-05-30 2022-06-12
Chu kỳ 17 - Mẫu 6 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2022-06-06 2022-06-19
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 Protein hàng tháng 2022-04-04 2022-04-17
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai