Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 20 - Mẫu 6 Sinh hóa (Randox) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 Ammonia/ Ethanol 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 21 - Mẫu 6 Miễn dịch 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 Vi sinh nhuộm, soi 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 9 - Mẫu 3 Tốc độ máu lắng 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 Phết máu ngoại biên 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 Tốc độ máu lắng 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 18 - Mẫu 6 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 15 - Mẫu 6 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Protein hàng tháng 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 Huyết thanh học Định nhóm máu 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) 2023-06-05 2023-06-25
Chu kỳ 48 - Mẫu 12 Bộ mỡ 2023-06-05 2023-06-18
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai