Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 Vi sinh nhuộm, soi 2024-06-17 2024-06-30
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 Huyết thanh học H. Pylori 2024-06-17 2024-06-30
Chu kỳ 9 - Mẫu 2 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2024-06-17 2024-06-30
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Ethanol/Ammonia 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 10 Ammonia/ Ethanol 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 22 - Mẫu 12 Hóa sinh 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 Tốc độ máu lắng 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 21 - Mẫu 6 Sinh hóa (Randox) 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 22 - Mẫu 6 Miễn dịch 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Tốc độ máu lắng 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 HIV, Viêm gan 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 Đông máu 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 64 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 Protein hàng tháng 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 19 - Mẫu 6 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 Dịch não tủy 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 21 - Mẫu 7 Hemoglobin 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 4 - Mẫu 5 Công thức máu QCC 2024-06-03 2024-06-16
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai