Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Syphilis, EBV 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 Tim mạch 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 63 - Mẫu 11 Sinh hóa Nước tiểu 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 12 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 BNP 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 21 - Mẫu 11 Miễn dịch 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 6 - Mẫu 10 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 6 - Mẫu 11 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 2 - Mẫu 3 Vi sinh Randox 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 6 - Mẫu 6 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 8 - Mẫu 6 Huyết thanh học Định nhóm máu 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Ammonia/ Ethanol 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 5 - Mẫu 11 HbA1C QCC (1 thông số) 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 20 - Mẫu 11 Sinh hóa (Randox) 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 5 - Mẫu 12 HbA1C QCC (1 thông số) 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 6 - Mẫu 12 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 15 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) 2023-11-08 2023-11-22
Chu kỳ 63 - Mẫu 10 Sinh hóa Nước tiểu 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 Dịch não tủy 2023-11-06 2023-11-19
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai