Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 8 - Mẫu 1 Ammonia/ Ethanol 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 18 - Mẫu 8 Sinh hóa (Randox) 2021-08-16 2021-08-29
Chu kỳ 18 - Mẫu 9 Sinh hóa (Randox) 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 6 - Mẫu 6 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-08-16 2021-08-29
Chu kỳ 6 - Mẫu 7 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 7 - Mẫu 5 Tốc độ máu lắng 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 7 - Mẫu 6 Tốc độ máu lắng 2021-09-13 2021-09-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 2 Syphilis, EBV 2021-08-09 2021-09-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Syphilis, EBV 2021-08-30 2021-09-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-22 2021-09-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-22 2021-09-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 5 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-30 2021-09-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-30 2021-09-26
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 Phết máu ngoại biên 2021-07-19 2021-08-08
Chu kỳ 1 - Mẫu 070121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-07-26 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 080121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-07-26 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 09 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 1 - Mẫu 10 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2021-07-12 2021-07-25
Chu kỳ 4 - Mẫu 5 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2021-09-13 2021-11-28
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai