Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 1 - Mẫu 12 Tim mạch 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 8 - Mẫu 10 BNP 2021-09-20 2021-10-03
Chu kỳ 8 - Mẫu 11 BNP 2021-10-18 2021-10-31
Chu kỳ 8 - Mẫu 12 BNP 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 45 - Mẫu 8 Bộ mỡ 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 45 - Mẫu 9 Bộ mỡ 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 45 - Mẫu 10 Bộ mỡ 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 45 - Mẫu 11 Bộ mỡ 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 45 - Mẫu 12 Bộ mỡ 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 59 - Mẫu 8 Sinh hóa Nước tiểu 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 59 - Mẫu 9 Sinh hóa Nước tiểu 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 59 - Mẫu 10 Sinh hóa Nước tiểu 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 59 - Mẫu 11 Sinh hóa Nước tiểu 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 59 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 14 - Mẫu 10 Công thức máu (Randox) 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 14 - Mẫu 11 Công thức máu (Randox) 2021-11-01 2021-11-14
Chu kỳ 14 - Mẫu 12 Công thức máu (Randox) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 13 - Mẫu 10 Khí máu 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 13 - Mẫu 11 Khí máu 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 Khí máu 2021-11-29 2021-12-12
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai