Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 11 - Mẫu 10 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 65 - Mẫu 2 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 65 - Mẫu 3 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-10-18 2021-10-31
Chu kỳ 65 - Mẫu 4 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-11-01 2021-11-14
Chu kỳ 65 - Mẫu 5 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 65 - Mẫu 6 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 16 - Mẫu 10 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-09-27 2021-10-17
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-11-01 2021-11-14
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 13 - Mẫu 10 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 13 - Mẫu 11 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-11-01 2021-11-14
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 2 - Mẫu 8 Protein hàng tháng 2021-10-18 2021-10-31
Chu kỳ 2 - Mẫu 9 Protein hàng tháng 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 2 - Mẫu 10 Protein hàng tháng 2021-12-06 2021-12-19
Chu kỳ 19 - Mẫu 9 Miễn dịch 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 19 - Mẫu 10 Miễn dịch 2021-10-11 2021-11-21
Chu kỳ 19 - Mẫu 11 Miễn dịch 2021-11-15 2021-12-12
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai