Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 19 - Mẫu 12 Miễn dịch 2021-12-13 2021-12-28
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) 2021-11-03 2021-11-17
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 Ammonia/ Ethanol 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 Ammonia/ Ethanol 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 Ammonia/ Ethanol 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 18 - Mẫu 10 Sinh hóa (Randox) 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 18 - Mẫu 11 Sinh hóa (Randox) 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 18 - Mẫu 12 Sinh hóa (Randox) 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 8 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-10-11 2021-10-24
Chu kỳ 6 - Mẫu 9 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 10 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 7 - Mẫu 7 Tốc độ máu lắng 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 7 - Mẫu 8 Tốc độ máu lắng 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 Syphilis, EBV 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 10 - Mẫu 5 Syphilis, EBV 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 Syphilis, EBV 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 10 - Mẫu 9 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 10 - Mẫu 10 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-10-25 2021-11-07
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai