Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 Protein hàng tháng 2024-04-01 2024-04-14
Chu kỳ 12 - Mẫu 1 Đông máu 2024-04-01 2024-04-14
Chu kỳ 16 - Mẫu 4 Đông máu 2024-04-01 2024-04-14
Chu kỳ 64 - Mẫu 7 Sinh hóa Nước tiểu 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 3 - Mẫu 10 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 16 - Mẫu 4 Khí máu 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 14 - Mẫu 4 Miễn dịch đặc hiệu I 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 19 - Mẫu 1 Công thức máu 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 16 - Mẫu 2 Sàng lọc trước sinh 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 17 - Mẫu 4 Công thức máu (Randox) 2024-03-25 2024-04-07
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Tim mạch 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 BNP 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 Syphilis, EBV 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 HbA1C QCC (1 thông số) 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 HbA1C QCC (1 thông số) 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Khí máu 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 12 - Mẫu 19 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 12 - Mẫu 20 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 HbA1C QCC (1 thông số) 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2024-03-11 2024-03-24
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai