Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 18 - Mẫu 9 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2023-09-04 2023-09-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 7 Protein hàng tháng 2023-09-04 2023-09-17
Chu kỳ 8 - Mẫu 7 Dịch não tủy 2023-09-04 2023-09-17
Chu kỳ 16 - Mẫu 9 Công thức máu (Randox) 2023-08-28 2023-09-10
Chu kỳ 63 - Mẫu 5 Sinh hóa Nước tiểu 2023-08-28 2023-09-10
Chu kỳ 49 - Mẫu 5 Bộ mỡ 2023-08-28 2023-09-10
Chu kỳ 15 - Mẫu 9 Khí máu 2023-08-28 2023-09-10
Chu kỳ 13 - Mẫu 9 Miễn dịch đặc hiệu I 2023-08-28 2023-09-10
Chu kỳ 3 - Mẫu 7 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 3 - Mẫu 8 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 Phết máu ngoại biên 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 5 - Mẫu 9 HbA1C QCC (1 thông số) 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 5 - Mẫu 10 HbA1C QCC (1 thông số) 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 Tim mạch 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 10 - Mẫu 9 BNP 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Syphilis, EBV 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Phết máu tìm KST Sốt rét 2023-08-14 2023-08-27
Chu kỳ 20 - Mẫu 8 Sinh hóa (Randox) 2023-08-14 2023-08-27
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai