Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 10 - Mẫu 11 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 65 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-12-14 2021-12-28
Chu kỳ 5 - Mẫu 5 Phết máu ngoại biên 2021-10-18 2021-10-31
Chu kỳ 5 - Mẫu 6 Phết máu ngoại biên 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 1 - Mẫu 090121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-01 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 100121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-01 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 110121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 1 - Mẫu 120121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 4 - Mẫu 6 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 6 Huyết thanh học Định nhóm máu 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 1 - Mẫu 11 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-11-15 2021-11-30
Chu kỳ 1 - Mẫu 12 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-11-15 2021-11-30
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 10 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-10-04 2021-10-31
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2021-11-22 2021-12-05
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai