Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 HbA1C QCC (1 thông số) 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Tim mạch 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 BNP 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 5 - Mẫu 1 Vi sinh nhuộm, soi 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 1 Tốc độ máu lắng 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 2 Tốc độ máu lắng 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 21 - Mẫu 3 Sinh hóa (Randox) 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 64 - Mẫu 6 Sinh hóa Nước tiểu 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 50 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Ammonia/ Ethanol 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 22 - Mẫu 3 Miễn dịch 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 22 - Mẫu 9 Hóa sinh 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Ethanol/Ammonia 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 16 - Mẫu 1 Sàng lọc trước sinh 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 16 - Mẫu 2 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) 2024-03-06 2024-03-20
Chu kỳ 2 - Mẫu 5 Vi sinh Randox 2024-03-06 2024-03-20
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 Công thức máu QCC 2024-03-04 2024-03-17
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai