Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 66 - Mẫu 12 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-08-08 2022-08-21
Chu kỳ 67 - Mẫu 1 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-09-05 2022-09-18
Chu kỳ 67 - Mẫu 2 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-09-26 2022-10-02
Chu kỳ 67 - Mẫu 3 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-03 2022-10-16
Chu kỳ 67 - Mẫu 4 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-17 2022-10-30
Chu kỳ 67 - Mẫu 5 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-31 2022-11-13
Chu kỳ 67 - Mẫu 6 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-11-14 2022-11-27
Chu kỳ 67 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-26 2022-12-11
Chu kỳ 67 - Mẫu 8 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-13 2022-12-27
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2023-02-27 2023-03-12
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 Phết máu tìm KST Sốt rét 2023-04-10 2023-04-23
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 Huyết thanh học H. Pylori 2023-04-10 2023-04-23
Chu kỳ 8 - Mẫu 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2023-04-17 2023-04-30
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Soi phân tìm KST Đường ruột 2023-04-24 2023-05-07
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2023-05-15 2023-05-28
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2023-05-22 2023-06-04
Chu kỳ 48 - Mẫu 12 Bộ mỡ 2023-06-05 2023-06-18
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2023-06-12 2023-06-25
Chu kỳ 20 - Mẫu 6 Sinh hóa (Randox) 2023-06-12 2023-06-25
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai