Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 Huyết thanh học H. Pylori 2021-04-05 2021-04-18
Chu kỳ 5 - Mẫu 2 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2021-04-26 2021-05-09
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-05-31 2021-06-13
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2021-06-07 2021-06-20
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2021-06-14 2021-06-27
Chu kỳ 2 - Mẫu 2 Vi sinh nhuộm, soi 2021-06-14 2021-06-27
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2021-07-12 2021-07-25
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Huyết thanh học Định nhóm máu 2021-07-12 2021-07-25
Chu kỳ 3 - Mẫu 4 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-07-26 2021-08-08
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 Phết máu ngoại biên 2021-07-19 2021-08-08
Chu kỳ 6 - Mẫu 6 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2021-08-16 2021-08-29
Chu kỳ 18 - Mẫu 8 Sinh hóa (Randox) 2021-08-16 2021-08-29
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 BNP 2021-08-23 2021-09-05
Chu kỳ 1 - Mẫu 9 Tim mạch 2021-08-23 2021-09-05
Chu kỳ 14 - Mẫu 9 Công thức máu (Randox) 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 13 - Mẫu 9 Khí máu 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 Miễn dịch đặc hiệu I 2021-08-30 2021-09-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-22 2021-09-12
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai