Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 1 - Mẫu 1 Huyết thanh học Dengue 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 2 Huyết thanh học Dengue 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 10 - Mẫu 1 Tốc độ máu lắng 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 10 Ammonia/ Ethanol 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 2 Tốc độ máu lắng 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Tốc độ máu lắng 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 Tốc độ máu lắng 2024-06-10 2024-06-23
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Ammonia/ Ethanol 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 Ammonia/ Ethanol 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 10 - Mẫu 9 Ammonia/ Ethanol 2024-05-13 2024-05-26
Chu kỳ 11 - Mẫu 10 Ethanol/Ammonia 2024-01-15 2024-01-28
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Dấu ấn tim mạch 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Ethanol/Ammonia 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Đông máu 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Dấu ấn tim mạch 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Ethanol/Ammonia 2024-03-11 2024-03-24
Chu kỳ 11 - Mẫu 3 BNP 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 11 - Mẫu 4 BNP 2024-03-18 2024-03-31
Chu kỳ 11 - Mẫu 5 BNP 2024-04-22 2024-05-05
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai