Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 1 - Mẫu 070121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-07-26 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 080121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-07-26 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 09 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 1 - Mẫu 090121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-01 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 10 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 1 - Mẫu 10 Tim mạch 2021-09-20 2021-10-03
Chu kỳ 1 - Mẫu 100121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-01 2021-11-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 11 Tim mạch 2021-10-18 2021-10-31
Chu kỳ 1 - Mẫu 11 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-11-15 2021-11-30
Chu kỳ 1 - Mẫu 110121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 1 - Mẫu 12 Tim mạch 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 1 - Mẫu 12 Sinh hóa QCC (9 thông số) 2021-11-15 2021-11-30
Chu kỳ 1 - Mẫu 120121 Công thức máu QCC (10 thông số) 2021-11-29 2021-12-12
Chu kỳ 1 - Mẫu 9 Tim mạch 2021-08-23 2021-09-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 10 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 10 - Mẫu 11 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 2 Syphilis, EBV 2021-08-09 2021-09-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Syphilis, EBV 2021-08-30 2021-09-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2021-08-22 2021-09-12
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai