Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 10 - Mẫu 1 Ammonia/ Ethanol 2023-09-11 2023-09-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 10 BNP 2023-09-18 2023-10-01
Chu kỳ 10 - Mẫu 11 BNP 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 BNP 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 10 - Mẫu 2 Ammonia/ Ethanol 2023-10-09 2023-10-22
Chu kỳ 10 - Mẫu 3 Ammonia/ Ethanol 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 Ammonia/ Ethanol 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 9 BNP 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 12 - Mẫu 11 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 12 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-11-20 2023-12-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Syphilis, EBV 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-07-24 2023-08-06
Chu kỳ 12 - Mẫu 4 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-07-24 2023-08-06
Chu kỳ 12 - Mẫu 4 Syphilis, EBV 2023-09-18 2023-10-01
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 Syphilis, EBV 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-08-21 2023-09-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Syphilis, EBV 2023-11-20 2023-12-03
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai