Đăng ký thành viên

30-06-2018 2622

 

TẢI ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ ĐIỀU LỆ CLB

Phiếu đăng ký & điều lệ CLB KTYH

 

QUY ĐỊNH CÂU LẠC BỘ

 

  1. Tên gọi chính thức

      1.1 Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Hội các trường xét nghiệm/kỹ thuật y học

      1.2 Tên tiếng nước ngoài (nếu có): Club of Vietnamese association of schools of medical technology.

      1.3 Tên viết tắt (nếu có): CVASMT

      2. Mục đích

- Câu lạc bộ hội các trường xét nghiệm/kỹ thuật y học (sau đây gọi tắt là CLB) là một tổ chức xã hội bao gồm các Tổ chức và cá nhân làm công tác giáo dục, đào tạo,nghiên cứu khoa học, chuyên môn nghiệp vụ về kỹ thuật y học, xét nghiệm y khoa trong ngành y tế trên địa cả nước. Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển giáo dục, khoa học y học, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.

- CLB tập hợp, động viên hộị viên từ các cơ sở đào tạo xét nghiêm/kỹ thuật y học và các Bệnh viên, phòng xét nghiệm Y học tham gia đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ, thảo luận về phương pháp tiếp cận giảng dạy - học tập hiện đại, các hoạt động khoa học kỹ thuật, xét nghiệm y khoa, hoạt động tư vấn, phản biện, giám định khoa học công nghệ y học mới về y học, dự báo thông tin y tế để cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, tăng cường nghiên cứu khoa học đang được ứng dụng và sử dụng thành thạo trong các trường kỹ thuật y học.

- Là một tổ chức nghề nghiệp, CLB tổ chức vận động, giám sát và giúp đỡ hội viên hành nghề đúng qui định của pháp luật; tham gia với ngành y tế trong việc quản lý, giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho những hội viên hành nghề, giữ gìn và bảo vệ uy tín của người trong ngành. CLB còn là tổ chức bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên trước pháp luật và công luận.

     3. HỘI VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

     3.1 Hội viên, tiêu chuẩn Hội viên

 Hội viên của CLB gồm hội viên chính thức, hội viên danh dự:

- Là công dân Việt Nam, hoạt động trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc ngành y tế, đương chức hoặc đã nghỉ hưu, thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ từ trung cấp trở lên, chấp nhận, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện tuân thủ theo Điều lệ Hội, có đơn xin gia nhập CLB, được Ban lãnh đạo CLB chấp thuận.

- Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Những thành viên này đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của CLB, tự nguyện tham gia CLB, và được Ban lãnh đạo CLB chấp thuận.

 Hội viên danh dự:

- Là những hội viên được Ban lãnh đạo CLB mời tham gia với tư cách là hội viên danh dự. Là những cán bộ giảng viên, cán bộ khoa học kỹ thuật có uy tín trong ngành y tế, trong và ngoài nước, đã có nhiều cống hiến trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, phát triển khoa học kỹ thuật y học và cho sự phát triển của CLB. 

 3.2 Quyền của hội viên

- Được CLB bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Được CLB cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của CLB, được tham gia các hoạt động do CLB tổ chức.

- Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của CLB theo quy định của CLB; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của CLB.

- Được dự Hội nghị, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo và Ban Kiểm tra CLB theo quy định của CLB.

- Được giới thiệu hội viên mới.

- Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

- Được ra khỏi CLB khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

- Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra CLB.

3.3 Nghĩa vụ của hội viên

- Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của CLB.

- Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của CLB; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng CLB phát triển vững mạnh.

- Bảo vệ uy tín của CLB, không được nhân danh CLB trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo CLB phân công bằng văn bản.

- Thực hiện trao đổi thông tin, báo cáo các vấn đề liên quan đến CLB cho Ban lãnh đạo theo quy định của CLB.

-  Đóng phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của CLB.

 3.4 Thủ tục, thẩm quyền kết nạp Hội viên; thủ tục ra CLB

- Thủ tục vào CLB: Công dân Việt Nam đạt đủ tiêu chuẩn hội viên qui định, nộp đơn xin gia nhập CLB.

- Thẩm quyền kết nạp Hội viên: Ban lãnh đạo CLB đương nhiệm có thẩm quyền xét kết nạp hội viên.

- Thủ tục ra CLB: Khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên, hội viên cần nộp đơn nêu rõ lý do xin ra khỏi CLB và được Ban lãnh đạoCLB chấp thuận với các thành viên khác.

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME