Sổ tay hướng dẫn đánh giá Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Tiêu chí 2429)

11-12-2019 3922

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg, ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm Y học giai đoạn 2016 - 2025, triển khai Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, để từng bước hoàn thiện các công cụ thống nhất cách đánh giá nhằm hỗ trợ hệ thống phòng xét nghiệm y học tại các cơ sở y tế không ngừng cải thiện chất lượng, hướng tới vì người bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, chuyên gia về quản lý chất lượng xét nghiệm trong nước và quốc tế để hoàn thiện Hướng dẫn này.

Hướng dẫn này là công cụ giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đánh giá, giám sát, công bố mức chất lượng phòng xét nghiệm, giúp các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện quá trình đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của phòng xét nghiệm. Đồng thời được áp dụng cho các đối tượng như các chuyên gia đánh giá, các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng hay các đơn vị có nhu cầu tiến hành đánh giá đối với hệ thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm y học.

Download Sổ tay Hướng dẫn tại đây:

Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME