Huyết học

Công thức máu (Randox)

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9140

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • RBC (Red Blood Cell Count)
 • Hb (Haemoglobin)
 • MCH (Mean Cell Haemoglobin)
 • MCHC (Mean Cell Haemoglobin Concentration)
 • MCV (Mean Cell Volume)
 • RDW-SD (Red Cell Distribution Width)
 • Red Cell Dist. Width
 • WBC (Total White Blood Cell Count)
 • PLT (Platelets)
 • Pct (Plateletcrit)
 • MPV (Mean Platelet Volume)

 

Công thức máu QCC

Đăng ký

Đông máu

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9135

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ tháng, 1 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • aPTT as a Ratio
 • aPTT in Seconds
 • PT as an INR
 • PT activity
 • PT as a Ratio
 • PT in Seconds
 • Fibrinogen
 • Factor II Activity
 • Factor V Activity
 • Factor VII Activity
 • Factor VIII Activity
 • Factor IX Activity
 • Factor X Activity
 • Factor XI Activity
 • Factor XII Activity
 • D-Dimer
 • Plasminogen Activity
 • Antithrombin III Activity
 • Protein C Activity
 • Protein S Activity
 • Thrombin Time

Phết máu ngoại biên

Đăng ký

Mã chương trình: QE1006

Tần suất thực hiện: 1 đợt/3 tháng, 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Thành phần Bạch cầu
 • Hình thái tế bào Hồng cầu
 

 

 

Tốc độ máu lắng

Đăng ký

Mã chương trình: RQ9163

Tần suất thực hiện: 1 đợt/ 3 tháng, 2 mẫu/ đợt

Thông số chương trình:

 • Erythrocyte Sedimentation Rate
   

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME