Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 50 - Mẫu 3 Bộ mỡ 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2024-01-22 2024-02-04
Chu kỳ 12 - Mẫu 1 Khí máu 2024-01-22 2024-02-04
Chu kỳ 50 - Mẫu 2 Bộ mỡ 2024-01-15 2024-01-28
Chu kỳ 11 - Mẫu 10 Ethanol/Ammonia 2024-01-15 2024-01-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) 2024-01-08 2024-01-21
Chu kỳ 12 - Mẫu 7 EBV 2024-01-08 2024-01-21
Chu kỳ 12 - Mẫu 13 ToRCH 2024-01-08 2024-01-21
Chu kỳ 12 - Mẫu 14 ToRCH 2024-01-08 2024-01-21
Chu kỳ 16 - Mẫu 1 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) (Randox) 2024-01-03 2024-01-17
Chu kỳ 2 - Mẫu 4 Vi sinh Randox 2024-01-03 2024-01-17
Chu kỳ 50 - Mẫu 1 Bộ mỡ 2024-01-01 2024-01-14
Chu kỳ 4 - Mẫu 11 Protein hàng tháng 2024-01-01 2024-01-14
Chu kỳ 8 - Mẫu 11 HIV, Viêm gan 2024-01-01 2024-01-14
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 Protein hàng tháng 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 2 - Mẫu 3 Vi sinh Randox 2023-11-13 2023-11-26
Chu kỳ 67 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-26 2022-12-11
Chu kỳ 67 - Mẫu 8 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-12-13 2022-12-27
Chu kỳ 67 - Mẫu 6 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-11-14 2022-11-27
Chu kỳ 67 - Mẫu 5 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2022-10-31 2022-11-13
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai