Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 Tim mạch 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 13 - Mẫu 5 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 12 - Mẫu 8 Khí máu 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 11 - Mẫu 9 BNP 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 19 - Mẫu 6 Công thức máu 2024-08-19 2024-09-01
Chu kỳ 23 - Mẫu 2 Hóa sinh 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 9 - Mẫu 6 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 51 - Mẫu 4 Bộ mỡ 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 10 - Mẫu 12 Ammonia/ Ethanol 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 65 - Mẫu 4 Sinh hóa Nước tiểu 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 21 - Mẫu 8 Sinh hóa (Randox) 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 Ethanol/Ammonia 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 Phết máu ngoại biên 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 22 - Mẫu 8 Miễn dịch 2024-08-12 2024-08-25
Chu kỳ 2 - Mẫu 6 Vi sinh Randox 2024-08-08 2024-05-22
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 Soi phân tìm KST Đường ruột 2024-08-05 2024-08-18
Chu kỳ 9 - Mẫu 6 Dịch não tủy 2024-08-05 2024-08-18
Chu kỳ 16 - Mẫu 8 Sàng lọc trước sinh 2024-08-05 2024-08-18
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 Đông máu 2024-08-05 2024-08-18
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai