Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Huyết thanh học Định nhóm máu 2021-07-12 2021-07-25
Chu kỳ 6 - Mẫu 5 Huyết thanh học Định nhóm máu 2021-09-13 2021-11-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2021-09-13 2021-12-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 7 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-07-26 2021-10-31
Chu kỳ 3 - Mẫu 8 HbA1C QCC (1 thông số) 2021-07-26 2021-10-31
Chu kỳ 3 - Mẫu 4 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2021-07-26 2021-08-08
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2021-07-26 2021-12-05
Chu kỳ 2 - Mẫu 2 Huyết thanh học H. Pylori 2021-08-02 2021-10-10
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2021-08-02 2021-11-07
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Soi phân tìm KST Đường ruột 2021-08-16 2021-10-10
Chu kỳ 4 - Mẫu 7 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 4 - Mẫu 8 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-09-13 2021-10-31
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2021-06-07 2021-06-20
Chu kỳ 6 - Mẫu 3 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2021-09-13 2021-11-21
Chu kỳ 2 - Mẫu 2 Vi sinh nhuộm, soi 2021-06-14 2021-06-27
Chu kỳ 2 - Mẫu 3 Vi sinh nhuộm, soi 2021-09-13 2021-12-05
Chu kỳ 16 - Mẫu 9 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-09-06 2021-09-19
Chu kỳ 1 - Mẫu 10 Tim mạch 2021-09-20 2021-10-03
Chu kỳ 1 - Mẫu 11 Tim mạch 2021-10-18 2021-10-31
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai