Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 8 - Mẫu 9 Dịch não tủy 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 4 - Mẫu 9 Protein hàng tháng 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 18 - Mẫu 11 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 15 - Mẫu 11 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 Công thức máu QCC (10 thông số) 2023-11-06 2023-11-19
Chu kỳ 13 - Mẫu 11 Miễn dịch đặc hiệu I 2023-10-30 2023-11-12
Chu kỳ 7 - Mẫu 4 Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2023-10-30 2023-11-12
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2023-10-30 2023-11-12
Chu kỳ 15 - Mẫu 11 Khí máu 2023-10-30 2023-11-12
Chu kỳ 16 - Mẫu 11 Công thức máu (Randox) 2023-10-30 2023-11-12
Chu kỳ 12 - Mẫu 10 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 63 - Mẫu 9 Sinh hóa Nước tiểu 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 Tim mạch 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 10 - Mẫu 11 BNP 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 Syphilis, EBV 2023-10-23 2023-11-05
Chu kỳ 3 - Mẫu 11 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2023-10-16 2023-10-29
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Soi phân tìm KST Đường ruột 2023-10-16 2023-10-29
Chu kỳ 20 - Mẫu 10 Sinh hóa (Randox) 2023-10-16 2023-10-29
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai